Vidaus tvarkos taisyklės

DARBO TVARKOS IR MOKYMO ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

1.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „VISAGALIS“ įmonės kodas 121652188, Linkmenų g. 37, Vilnius, (8~5) 2728724 (toliau Įmonė).

2. UAB „VISAGALIS“ teisinis statusas – juridinis asmuo.

3. Mokymo veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, LR švietimo ministerijos bei susisiekimo ministerijų įsakymais, VKTI įsakymais, nutarimais, potvarkiais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais vairavimo mokyklų veiklą, suaugusiųjų profesinį mokymą, kvalifikacijos tobulinimą, šiomis mokymo organizavimo taisyklėmis.

4. Mokyklos veiklos pobūdis:
4.1. Vairuotojų pirminis mokymas;
4.2. Profesinis mokymas;
4.3. Vairuotojų papildomas mokymas.

2. MOKYMO VEIKLA

5. Įmonės teisės:
5.1. Vykdyti profesinį mokymą pagal vairuotojų profesinio mokymo programas, įtrauktas į Studijų ir mokymo programų registrą, t.y. pagal transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos mokymo programą (v.k. 265084037), transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio mokymo programą (v.k. 260084032).
5.2. Rengti mokymo programas.
5.3. Vykdyti vairuotojų pirminį mokymą pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymą, kurio pagrindu suteikta teisė vykdyti jame nurodytų kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, jame nurodytose mokymo patalpose ir vairavimo mokymo aikštelėse (autodrome).
5.4. Parengti vairuotojų pirminio mokymo teminius planus, kuriuos tvirtina Direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
5.5. Vykdyti motorinių transporto priemonių vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, papildomą mokymą.
5.6. Palaikyti ryšius su kitomis mokymo įstaigomis.
5.7. Sudaryti su fiziniais asmenimis, darbdaviais bei kt. institucijomis mokymo sutartis.
5.8. Nutraukti mokymo sutartį su besimokančiuoju už nepažangumą ar sistemingus darbo tvarkos taisyklių bei mokymo organizavimo tvarkos pažeidimus, negrąžinant mokesčio už mokymą.

6. Įmonės pareigos:
6.1. Turėti įrengtas mokymo patalpas vairuotojų pirminiam, vairuotojų papildomam bei profesiniam mokymui, kurios atitiktų patvirtintus sanitarinės higienos, darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos ir kitus reikalavimus ar sąlygas; nuosavą arba kitais teisėtais pagrindais naudojamą uždarą vairavimo mokymo aikštelę; nuosavas ar kitais teisės pagrindais naudojamas mokomąsias transporto priemones, įskaitant priekabas.
6.2. Turėti Įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintus vairuotojų pirminio mokymo, profesinio mokymo teminius planus, papildomo mokymo temas.
6.3. Turėti rengiamoms vairuotojų profesinio mokymo programoms,vairuotojų pirminiam mokymui bei papildomam mokymui reikalingus profesijos mokytojus, vairavimo teorijos mokytojus, vairavimo instruktorius ir eismo saugumo mokytojus bei psichologą.
6.4. Paskirti asmenis atsakingus už vairuotojų pirminį, profesinį mokymą bei papildomą mokymą.
6.5. Sudaryti saugaus darbo sąlygas mokymo užsiėmimuose.
6.6. Teikti kokybiškas mokymo bei kitas paslaugas.

3. PRIĖMIMO MOKYTIS IR MOKYMO TVARKA

7. Asmenų norinčių mokytis amžius bei išsilavinimas turi būti ne mažesnis negu numatytas LR teisės aktuose ar mokymo programoje.

8. Priėmimo mokytis tvarka:
8.1. Įmonėje mokymas yra mokamas. Mokėjimo kainą ir tvarką nustato administracija.
8.2. Mokymo grupės komplektuojamos pagal asmeninius prašymus, pagal sutartis su darbdaviais ir kt.
8.3. Mokytis į Įmonę priimami asmenys, pateikę reikalingus dokumentus, pasirašę mokymo sutartį ir sumokėję pradinį įnašą už mokymą, numatytą mokymo sutartyje.
8.4. Mokymo sutartis yra pagrindinis dokumentas reguliuojantis santykius tarp mokinio ir Įmonės. Mokymo sutartis sudaroma prieš mokymo pradžią dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

4. MOKINIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

9. Mokinių teisės:
9.1. Susipažinti su kvalifikaciniais reikalavimais, mokymo programomis bei teminiais mokymo kursų planais.
9.2. Gauti mokymo sutartyje numatytas mokymo paslaugas.
9.3. Naudotis mokymo metodine literatūra bei mokymo priemonėmis.
9.4. Atidėti mokymą dėl sveikatos būklės ar kitų labai svarbių priežasčių.
9.5. Laikyti įskaitas, egzaminus pagal Įmonės nustatytą egzaminų ir įskaitų laikymo tvarką.
9.6. Nesutikus su žinių įvertinimu, raštu kreiptis į administraciją dėl pakartotinio egzaminavimo, dalyvaujant nešališkai komisijai.

10. Mokinių pareigos:
10.1. Sistemingai ir stropiai mokytis, lavinti savo sugebėjimus, plėsti ir gilinti savo žinias.
10.2. Gerbti mokytojus, bendramokslius ir kitus Įmonės bendruomenės narius.
10.3. Vykdyti Įmonės vadovybės, mokytojų teisėtus reikalavimus.
10.4. Sumokėti Įmonės nustatytą mokestį už mokymąsi sutartyje numatyta tvarka.

11. Mokinių atsakomybė:
11.1. Besimokantieji šalinami iš mokymo, jeigu jie:
11.1.1. grubiai pažeidžia arba sistemingai pažeidinėja darbo tvarkos taisykles bei mokymo organizavimo tvarką;
11.1.2. be pateisinamos priežasties nelanko pamokų;
11.1.3. negali tęsti mokslo dėl įsigaliojusio teismo nuosprendžio;
11.1.4. laiku nesumoka nustatyto mokesčio už mokslą.

5. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI MOKYTOJAMS, JŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

12. Kvalifikaciniai reikalavimai:
12.1. Reikalavimus profesijos mokytojams, vairavimo teorijos mokytojams, vairavimo instruktoriams bei eismo saugumo mokytojams ir psichologams (toliau – mokytojai) nustato Lietuvos Respublikos švietimo ministerija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

12.2. Mokytojų teisės:
12.2.1. Aptarus sąlygas, pasirašyti darbo sutartį su Įmonės vadovu pagal darbo kodekso reikalavimus.
12.2.2. Teikti pasiūlymus dėl teminių mokymo kursų planų, mokymo programų ir kitų mokymo priemonių ir metodų tobulinimo.
12.2.3. Dalyvauti mokslinėje – techninėje ir kūrybinėje veikloje.
12.2.4. Susipažinti su Įmonės mokymo veiklą reglamentuojančiais dokumentais, administracijos nutarimais bei pasitarimų protokolais.
12.2.5. Burtis į profesines sąjungas, savišvietos, dalykines ir metodines sekcijas, būrelius, visuomenines organizacijas, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir Lietuvoje visuotinai priimtoms etinėms normoms.

12.3. Mokytojų pareigos:
12.3.1. Laikytis mokymo organizavimo tvarkos ir darbo tvarkos taisyklių.
12.3.2. Gerbti besimokančiojo asmenybę, puoselėti jos savitumą, ugdyti tvirtas dorovines nuostatas.
12.3.3. Kaupti dalykines pedagogines, psichologines ir kitas mokymo procesui reikalingas žinias.
12.3.4. Rengti savo dalyko mokymo programas, tobulinti jų turinį, siekti, kad besimokantieji gerai išmoktų dėstomą dalyką.
12.3.5. Rengti savo dalyko metodinę medžiagą.
12.3.4. Mokyme pateikti naujausias žinias.
12.3.5. Formuoti darbo higienos įgūdžius.
12.3.6. Nepažeisti profesinės etikos reikalavimų.

12.4. Mokytojų atsakomybė:
12.4.1. Už besimokančiųjų dalykinį ir profesinį paruošimą.
12.4.2. Už patikėtų materialinių vertybių saugojimą.
12.4.3. Už tai, kad būtų laikomasi saugaus darbo taisyklių mokymo metu.

6. VAIRUOTOJŲ PIRMINIO MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

13. Vairuotojų pirminis mokymas vykdomas vadovaujantis VKTI prie Susisiekimo Ministerijos 2014 m. balandžio 30 d. viršininko įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl vairuotojų  mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Mokymas organizuojamas pagal motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminio mokymo teminius mokymo kursų planus, kuriuose turi būti nustatytos konkrečios dėstomų dalykų (Kelių eismo taisyklės, saugus eismas, teisinės žinios; transporto priemonių techninė eksploatacija, darbų sauga; praktinis vairavimas) pamokų temos, turinys ir pamokų (valandų) skaičius. Teminiai planai sudaromi pagal kiekvieną transporto priemonės kategoriją, atsižvelgiant į tai, kokių kategorijų transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą vairavimo mokykla gali vykdyti.

14. Mokymo sutartis yra pagrindinis dokumentas reguliuojantis santykius tarp mokinio ir Įmonės. Mokymo sutartis sudaroma prieš mokymo pradžią dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Sutarčiai sudaryti mokinys pateikia mokymo įstaigai:
14.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
14.2. vairuotojo pažymėjimą (kai siekiama įgyti aukštesnę transporto priemonės vairavimo kategoriją);
14.3. galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą;
14.4. nuotrauką-(as), priklausomai kiek siekiama įgyti vairavimo kategorijų vienu metu;
14.5. kitos mokyklos mokymo kursų baigimo liudijimą, kai siekiama tobulinti žinias ir įgūdžius;
14.6. VĮ REGITRA pažymą apie teorinio egzamino išlaikymą, kai siekiama mokytis A1, A ar B kategorijų transporto priemonių praktinio vairavimo.

15. Mokinių žinios pagal motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo programas vertinamos 10 balų sistema (žemiausias teigiamas balas – 6, aukščiausias balas – 10).

16. Vairuotojų pirminį mokymo kursą baigę asmenys turi išlaikyti teorinio mokymo galutinio vertinimo įskaitą bei vairavimo įgūdžių patikrinimo galutinę įskaitą. Teorinio mokymo galutinio vertinimo įskaita vykdoma išklausius visą teorinio mokymo kursą. Teorinio mokymo galutinio vertinimo įskaitos metu mokinių žinios vertinamos kompiuterine programine įranga. Teorijos galutinė įskaita yra teigiama, jei teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 90 proc. testo klausimų (27 klausimai).
Vairavimo įgūdžių patikrinimo galutinė įskaita vykdoma, kai mokinys yra baigęs visą privalomąjį praktinio vairavimo mokymo kursą ir yra išlaikęs ir turi teigiamą teorijos galutinės įskaitos įvertinimą. Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos trukmė – ne trumpesnė kaip 45 min. Daromas vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos (pagal B, C, CE, D transporto priemonių kategorijas) vaizdo ir garso įrašas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka. Vertinimo kriterijai ir klaidų kiekis patvirtinami atskiru direktoriaus įsakymu.

17. Išklausiusieji mažiau kaip 80% nustatyto teorinio kurso valandų prie teorinio mokymo galutinio vertinimo įskaitos laikymo neprileidžiami. Jiems sudaromos sąlygos išklausyti praleistas kursų temas.

18. Neįsisavinę teorinio mokymo žinių bei neįgiję praktinio vairavimo mokymo įgūdžių gali mokytis papildomai arba išduodama pažyma apie išklausytas teorinio mokymo kurso temas bei apie praktinio vairavimo mokymo įgytus įgūdžius. Už papildomą mokymą yra mokama.

19. Pasirengus galima laikyti pakartotinai teorinio mokymo galutinio vertinimo įskaitą bei vairavimo įgūdžių patikrinimo galutinę įskaitą.

20. Ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po išlaikytų mokymo kurso teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų elektrononėmis ryšio priemonėmis pateikti VĮ „Regitra“ informaciją apie mokinį.

7. VAIRUOTOJŲ PROFESINIO MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

21. Mokymas vairuotojams, siekiantiems įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją ar ją tobulinti periodinio mokymo kursuose vykdomas pagal mokymo programas, įtrauktas į Studijų ir mokymo programų registrą.

22. Pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis vairuotojų, siekiančių įgyti krovinių ir vežimo pradinę kvalifikaciją arba siekiančių tobulinti kvalifikaciją ir mokymo įstaigos santykius, yra mokymo sutartis. Mokymo sutartis sudaroma prieš mokymo pradžią dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Sutarčiai sudaryti vairuotojas pateikia mokymo įstaigai:
22.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
22.2. vairuotojo pažymėjimą;
22.3. galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą;
22.4. nuotrauką;
22.5. vairuotojų kvalifikacijos pažymėjimą arba vairuotojų profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimą, jei vairuotojui atitinkamai reikia tobulinti kvalifikaciją, pratęsti jo kvalifikacijos tobulinimą arba įgyti kitą kvalifikaciją pagal Kelių transporto priemonių vairuotojų pradinės kvalifikacijos praplėtimo program.

23. Vairuotojų profesinį mokymą sudaro teorinis mokymas ir praktinis individualus vairavimo mokymas. Mokymosi pasiekimai mokymo kurso metu vertinami pagal 10 balų sistemą. Per dieną mokymo grupėje leidžiamos ne daugiau kaip 8 teorijos mokymo, o su vienu vairuotoju – 4 praktinio vairavimo mokymo valandos.

24. Kvalifikacijos egzaminus leidžiama laikyti vairuotojams, baigusiems mokymo kursą ir turintiems visų teorinio ir praktinio mokymo dalykų 4–10 balų įvertinimus.

25. Kvalifikacijos teorinis egzaminas susideda iš testų formos klausimų ir nagrinėjimo užduočių. Bilietų klausimai ir užduotys turi apimti visus Kelių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos suteikimo bei periodinio mokymo sąlygų ir tvarkos apraše pateiktus mokymo dalykus. Testų klausimų ir užduočių katalogai bei egzaminų bilietai viešai neskelbiami.

26. Kvalifikacijos egzamino vykdymas:
26.1. įmonės direktoriaus įsakymu sudaromos egzaminų komisijos iš ne mažiau kaip trijų narių. Komisijų pirmininkais skiriami automobilių transporto įmonių arba jų asociacijų atstovai;
26.2. egzamino bilietą sudaro 30 klausimų ir 2 situacijų nagrinėjimo užduotys. Įmonės direktoriaus paskirtas egzaminų komisijos sekretorius ne anksčiau kaip likus vienai darbo dienai iki egzamino iš patvirtinto katalogo atrenka 30 klausimų (nemažiau kaip po vieną klausimą iš kiekvienos mokymo programos turinio temos) ir 2situacijų nagrinėjimo užduotis kiekvieno egzaminuojamojo vairuotojo bilietui.

27. Teoriniam egzaminui skiriamos ne mažiau kaip 2 valandos.

28. Egzaminas laikomas išlaikytu, jeigu yra teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 80% bilieto klausimų ir 50% situacijų nagrinėjimo užduočių.

29. Pakartotinai laikyti kvalifikacijos egzaminą leidžiama ne anksčiau kaip po dviejų savaičių.

30. Egzaminų rezultatai surašomi protokole, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir visi nariai.

31. Kvalifikacijos egzamine be sprendžiamojo balso teisės gali dalyvauti profesijos mokytojas, vykdęs pagrindinius mokymus egzaminuojamoje grupėje.

8. VAIRUOTOJŲ PAPILDOMAS MOKYMAS

32. Pradedančiųjų vairuotojų ir motorinių transporto priemonių vairuotojams, pažeidusiems KET, kuriems buvo atimta teisė vairuoti, ši teisė grąžinama užbaigus papildomus mokymus.

33. Pagrindinis dokumentas, nustatantis vairuotojų ir mokymo įstaigos santykius, vykdant papildomus vairuotojų mokymus, yra mokymo sutartis. Mokymo sutartis sudaroma prieš papildomo vairuotojų mokymo pradžią dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai. Prieš sudarant sutartį vairuotojas turi būti informuotas, kad  teorijos mokymo kurso, psihologijos kurso ir praktinio vairavimo metu bus daromas vaizdo ir garso įrašas. Atvykęs į mokymo įstaigą, prieš sudarant mokymo sutartį, vairuotojas privalo pateikti:
33.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
33.2. teismo sprendimą arba policijos nutarimą,kuriuo remiantis buvo atimta teisė vairuoti;
34.3. pradedantysis vairuotojas turi pateikti vairuotojo pažymėjimą( išskyrus atvejį, kai padarė KET pažeidimą, už kurį jam buvo atimta teisė vairuoti).

35. Vairuotojai mokymo įstaigoje privalo:
35.1. išklausyti  45 minučių trukmės  teorijos  kursą.
35.2. 45 minutes individualiai su psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė.
35.3. išklausyti 90 minučių trukmės psichologijos kursą.
35.4. atlikti 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone.
35.5 išlaikyti žinių patikrinimo testą.

36. Užbaigus papildomą vairuotojų mokymą mokymo įstaiga vairuotojui, kuriam atimta teisė vairuoti išduoda Papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymą. Pradedančiojo vairuotojo užbaigtą papildomą mokymą ne vėliau kaip kitą darbo dieną suveda į VĮ „Regitra“ informacinę sistemą.

9. BAIGIAMOJI DALIS

37. Mokyklos darbo tvarkos ir mokymo organizavimo taisyklės galioja nuo patvirtinimo dienos visiems mokyklos bendruomenės nariams.

38. Visi darbuotojai ir mokiniai turi susipažinti su šiomis taisyklėmis.